Ομάδα

Η εταιρεία Neurosoft ιδρύθηκε το 1994 ως τοπική εταιρία ανάπτυξης λογισμικού με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους πελάτες της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από τη στρατηγική συγχώνευση με την Kestrel Information Systems, η Neurosoft έχει εξελιχθεί σε μια πλήρως ολοκληρωμένη εταιρεία ΤΠΕ με δυνατότητες ανάπτυξης λογισμικού, ενοποίησης συστημάτων και ασφάλειας τεχνολογίας πληροφοριών. Απασχολεί περισσότερους από
150 έμπειρους υπαλλήλους με εμπεριστατωμένη εμπειρία στον τομέα τους. Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και έχει θυγατρικές και γραφεία στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ντουμπάι. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν : 1) Σχεδιασμό, ανάπτυξη και ενοποίηση καινοτόμων προϊόντων και λύσεων για εταιρίες αθλητικών στοιχημάτων, Factoring & άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με πλήρως προσαρμοσμένες λύσεις Business Intelligence & Risk Management. 2)Σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ευρείας κλίμακας λύσεων υποδομής για τους φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων δικτύων και τα ενδιαφερόμενα μέρη εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας.3)Παροχή Υπηρεσιών Cyber Security (Αξιολογήσεις Ασφαλείας, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφαλείας). Η εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της πελατοκεντρικά, με συνεχείς επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη, την
καινοτομία, την υιοθέτηση προηγμένων μεθοδολογιών και γνωστών διεθνών προτύπων (ISO και OWASP κ.λπ.). Ο εμπορικός της προσανατολισμός είναι διεθνής και έχει α παρουσιάσει ένα ιστορικό επιτυχημένων τοπικών και διεθνών ομαδικών εγκαταστάσεων και συνεχούς τεχνικής υποστήριξη. Η εταιρεία επικεντρώνει τη δραστηριότητά της σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς και επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας συνδυάζοντας τα υπάρχοντα προϊόντα και παράγοντας νέα και καινοτόμα. Έχει επίσης κερδίσει το Premio Le Fonti Impresa ‘Eccellenza “Λογισμικό Σπίτι” για το βραβείο αριστείας στο λογισμικό και είναι μέλος της WLA από το 2008. Η φιλοσοφία, τα καινοτόμα προϊόντα, το  ξειδικευμένο προσωπικό και οι υπηρεσίες που βασίζονται στις ανάγκες των πελατών αποτελούν τους πυλώνες της εταιρικής στρατηγικής της Neurosoft και ένα ισχυρό «όπλο» στα χέρια των συνεργατών της.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε το 1938 με τον τίτλο «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών», από τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν εννέα Τμήματα: α) Οικονομικής Επιστήμης, β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, δ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ε) Ναυτιλιακών Σπουδών στ) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, ζ) Πληροφορικής, η) Ψηφιακών Συστημάτων και θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων καλύπτει τους τομείς των ψηφιακών/δικτυακών υπηρεσιών, των ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και της ασφάλειας των ψηφιακών συστημάτων. Το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 25 μέλη ΔΕΠ, 20 ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος και 75 υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η συλλογική εμπειρία καλύπτει τους βασικούς τομείς των κατανεμημένων συστημάτων και υπηρεσιών. Το Τμήμα συμμετείχε και συντόνισε σημαντικό αριθμό έργων: (i) Ε&Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) εθνικά του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Και Τεχνολογίας, και (iii) σε απευθείας συνεργασία με επιχειρήσεις (Ελληνικές και ξένες).

Κωδικός έργου No Τ1ΕΔΚ-05112.