Πληροφορίες

Στόχοι του έργου

Το έργο προτείνει την ανάπτυξη ενός νέου & καινοτόμου συστήματος ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων μέσα από τη συνεργασία και το συνδυασμό γνώσεων και εμπειρίας των εταίρων της πρότασης, που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά θέματα επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής και τεχνικών “ψαρέματος”. Το προτεινόμενο έργο καλύπτει όλα τα απαραίτητα βήματα και ενέργειες ενός νέου σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων που εξυπηρετεί 3 κύριους στόχους, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους στόχους και βήματα.

• Να σχεδιάσει και αναπτύξει το νέο – καινοτόμο προϊόν.
• Να καθορίσει τις συνθήκες εφαρμογής του.
• Να σχεδιάσει τις διαδικασίες συνεχούς ενημέρωσης και προσαρμογής του.

Συνάφεια με τους στόχους της Δράσης

Η πρόταση παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια με τους στόχους της δράσης δεδομένου ότι μέσω αυτής ενισχύεται η έρευνα και η καινοτομία σε ένα τομέα υψηλής τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και η δημιουργία άμεσων συνεργειών μεταξύ υφιστάμενης επιχείρησης και ΑΕΙ με στόχο τη δημιουργία νέου προϊόντος με σαφή εμπορικό προσανατολισμό που θα
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης και του κάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα ενσωματώνοντας νέα γνώση.

Κωδικός έργου No Τ1ΕΔΚ-05112.